Ügyintézés

Adóügyek

Ügyintéző: Palkóné Fülöp Kinga

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra (korábbi nevén Önkormányzati Hivatali Portál, vagy OHP) kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó) elektronikus úton teljesítheti, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) aa) pontja alapján a gazdálkodó szervezetek pedig elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

Rendeletek

A helyi adókról szóló 15/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelet

Önkormányzati rendelet (njt.hu)

A kommunális adó alá bejelentkezésre minden pázmándi lakos köteles.

Adó mértéke:

14.500Ft / év / ingatlan

Az adó befizetése kiküldött határozat alapján történik.

Számlaszám:

57800019-10057113

Új lakosként, vagy új ingatlanszerzéskor kérjük, az alábbi bejelentő lapot kitölteni és Önkormányzatunknak megküldeni szíveskedjen:

ADATBEJELENTÉS

Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, úgy az alábbi megállapodást is legyenek kedvesek kitölteni:

MEGÁLLAPODÁS

 

Az iparűzési adó mértéke: 2%.

A számlaszám: 57800019-10057151

Az alábbi űrlapon tud bejelentkezni iparűzési adó alá, valamint ezen az űrlapon történik a változásbejelentés is:

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS

 

Talajterhelés bejelentésére az a pázmándi lakos kötelezett, aki nincs a hálózati csatornarendszerre csatlakozva (helyette derítővel rendelkezik).

A talajterhelési díj: 1200,- Ft/m3

Számlaszám: 57800019-10057182

Évente történik a bevallási kötelezettség, az alábbi űrlapon keresztül:

BEVALLÁS

A talajterhelési díjról szóló 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet

Önkormányzati rendelet (njt.hu)

Mértéke: 300Ft / vendégéjszaka

Számlaszám: 57800019-10057137

Bevallását ezen az űrlapon teheti meg minden hónap 10. napjáig:

BEVALLÁS

 

Kérelem 3,5 t meghaladó tehergépj. tárolásához

Az 1999. évi LXXXIV. törvény alapján:

„(5) A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból

a) 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Kormány által rendeletben kijelölt szerv által vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,

b) legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja,

feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti telephely alatt a legfeljebb 10 járművet üzemeltető üzemben tartó által a külön jogszabályban megnevezett tárolóhely is értendő.”

A közterületek használatáról, védelméről, a közterület-használatáért fizetendő díjakról szóló 6/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete alapján:

7. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérni, aki a közterületet használni kívánja.

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az engedély iránti kérelem beadása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelemben megjelölt tevékenység ellátásához szükséges jogszabályban előirt hatósági és szakhatósági engedélyeket, hozzájárulásokat:

a) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység gyakorlására való jogosultság hitelt érdemlő igazolását,

b) zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatot,

c) forgalmat korlátozó vagy befolyásoló közterület-használat esetén a rendőrség hozzájárulását,

d) közterületen történő felépítmény elhelyezése esetén a felépítmény konkrét helyének megállapítására alkalmas helyszínrajzot,

e) kulturális rendezvény, vásár, mutatványos tevékenység, vagy egyéb, több ember részvételével járó hasonló rendezvény esetében, a terület takarítására vonatkozó nyilatkozatot,

f) engedélyhez kötött termék árusítására, vagy más ilyen tevékenység folytatására vonatkozó kérelemhez az ezen engedélyek, bizonyítványok, stb. meglétéről szóló nyilatkozatot;” 

a közterület használatárét fizetendő díjak

 

Sorsz.

Közterület használat jogcíme

Díj (Ft)

1

A közterületre 10 cm-en túl benyúló:
– üzlethomlokzat
– kirakatszekrény
– hirdető berendezés
– cég és címtábla
– cégfelirat, cégérek

250 Ft/m2/év

2

Önálló hirdető-berendezések elhelyezése reklámtábla, transzparensek

1500 Ft/m2/hó

4

Alkalmi, piaci árusítás, vásározói tevékenység, közterületi értékesítés

1000 Ft/m2/nap

5

Mozgóbolti árusítás, kiállítás

3000 Ft/nap

6

Tüzelő és egyéb anyagok rakodása tárolása

100 Ft/m2/nap

7

Vendéglátó-ipari előkert

500 Ft/m2/nap

8

Búcsú

100.000 Ft/alkalom

9

Cirkuszi sátor és a hozzátartozó
berendezések, felszerelések, járművek
elhelyezése

500 Ft/m2/nap

Közterület használati engedély kérelem

Szociális ügyek

Ügyintéző: Müller Tímea

A szociális ellátások igénylésének feltételeit a szociális ellátásokról szóló 4/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet szabályozza, illetve nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza.

Önkormányzati rendelet (njt.hu)

A szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani az e célra biztosított formanyomtatványon személyesen a Pázmándi Polgármesteri Hivatalba (a továbbiakban: hivatal) ügyfélfogadási időben vagy postai úton a hivatal címére.

A kérelmező a kérelem benyújtásakor nyilatkozik saját és háztartásában élő személyek adatairól, vagyoni és jövedelmi viszonyairól.

A nyár vége felé közeledve, minden évben jelentős anyagi terhet ró az iskolás gyermekeket nevelő családokra a tanévkezdés. Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szülők/gondviselők iskolakezdéssel kapcsolatos költségei csökkentése érdekében úgy határozott, hogy a költségvetése adta szűkös anyagi lehetőségeket figyelembe véve, minden pázmándi lakóhellyel rendelkező 6-14 év közötti tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeknek, a szülő által benyújtott kérelemre, gyermekenként 6.000,- Ft iskolakezdési támogatást nyújt. A támogatás nyújtására a 2023. évi költségvetésében 1.002.000,- Ft-ot különít el.

A kérelmeket 2023. szeptember 29. napjáig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba a szükséges mellékeltekkel ellátva. A támogatás nyújtásának feltétele, hogy kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg a 285.000,- Ft-ot. A kérelemhez a tanévkezdéssel kapcsolatban 2023.július 1.-2023. szeptember 29. között kelt bármely összegű kérelmező nevére kiállított számlát kell bemutatni.

A kérelmek a beérkezés sorrendjében, a keretösszeg felhasználásáig kerülnek elbírálásra.

Örömünkre szolgál, hogy ezzel az összeggel hozzájárulhatunk a tanévkezdési költségeik csökkentéséhez.

Böjte Richárd

polgármester

A kérelem és szabályzat itt olvashatók: 

Iskolakezdési Szabályzat 2023

Kérelem iskolakezdési támogatás igénybevételéhez

 

Lakásfenntartási települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a lakhatását biztosító lakóépülettel kapcsolatosan fenntartási gondjai jelentkeznek, mivel rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, egyedül élő esetén 270 %-át nem haladja meg. A kérelmet a jelen rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A lakásfenntartási települési támogatás összege 3.000.-Ft. Lakásfenntartási támogatást 12 hónap időtartamra lehet megállapítani.

KÉRELEM LETÖLTÉSE

Rendkívüli pénzbeli támogatásra jogosult azon kérelmező, aki olyan rendkívüli élethelyzetbe került, amely átmeneti financiális gondokat eredményezett és családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át nem haladja meg. A kérelmet a jelen rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A rendkívüli pénzbeli támogatás összege 10.000.- Ft.

KÉRELEM LETÖLTÉSE

A gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt a pázmándi állandó bejelentett lakóhelyén legalább kettő éve életvitelszerűen tartózkodó, vagy lakóingatlan tulajdonnal és pázmándi állandó bejelentett lakhellyel rendelkező legalább 3 hónap életvitelszerű tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek születését követő 60 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, lakcímkártyájának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát az életvitelszerű tartózkodás tényéről, illetve arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli. A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 40.000, – forint.

KÉRELEM LETÖLTÉSE

Elhunyt pázmándi lakos eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából igényelt egyszeri rendkívüli települési támogatásra jogosult az a pázmándi bejelentett lakóhellyel rendelkező kérelmező, aki saját nevére szóló számlával igazolja, hogy az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott. A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 2 hónapon belül kell előterjeszteni, a halotti anyakönyvi kivonat, valamint a kérelmező személy nevére szóló, temetés költségeit igazoló számlák bemutatásával. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege 30.000.- Ft.

KÉRELEM LETÖLTÉSE

A szociális ellátások igénylésének feltételeit a szociális ellátásokról szóló 4/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet szabályozza, illetve nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza.

Önkormányzati rendelet (njt.hu)

A szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani az e célra biztosított formanyomtatványon személyesen a Pázmándi Polgármesteri Hivatalba (a továbbiakban: hivatal) ügyfélfogadási időben vagy postai úton a hivatal címére.

A kérelmező a kérelem benyújtásakor nyilatkozik saját és háztartásában élő személyek adatairól, vagyoni és jövedelmi viszonyairól.

A nyár vége felé közeledve, minden évben jelentős anyagi terhet ró az iskolás gyermekeket nevelő családokra a tanévkezdés. Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szülők/gondviselők iskolakezdéssel kapcsolatos költségei csökkentése érdekében úgy határozott, hogy a költségvetése adta szűkös anyagi lehetőségeket figyelembe véve, minden pázmándi lakóhellyel rendelkező 6-14 év közötti tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeknek, a szülő által benyújtott kérelemre, gyermekenként 6.000,- Ft iskolakezdési támogatást nyújt. A támogatás nyújtására a 2023. évi költségvetésében 1.002.000,- Ft-ot különít el.

A kérelmeket 2023. szeptember 29. napjáig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba a szükséges mellékeltekkel ellátva. A támogatás nyújtásának feltétele, hogy kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg a 285.000,- Ft-ot. A kérelemhez a tanévkezdéssel kapcsolatban 2023.július 1.-2023. szeptember 29. között kelt bármely összegű kérelmező nevére kiállított számlát kell bemutatni.

A kérelmek a beérkezés sorrendjében, a keretösszeg felhasználásáig kerülnek elbírálásra.

Örömünkre szolgál, hogy ezzel az összeggel hozzájárulhatunk a tanévkezdési költségeik csökkentéséhez.

Böjte Richárd

polgármester

A kérelem és szabályzat itt olvashatók: 

Iskolakezdési Szabályzat 2023

Kérelem iskolakezdési támogatás igénybevételéhez

Lakásfenntartási települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a lakhatását biztosító lakóépülettel kapcsolatosan fenntartási gondjai jelentkeznek, mivel rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, egyedül élő esetén 270 %-át nem haladja meg. A kérelmet a jelen rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A lakásfenntartási települési támogatás összege 3.000.-Ft. Lakásfenntartási támogatást 12 hónap időtartamra lehet megállapítani.

KÉRELEM LETÖLTÉSE

Rendkívüli pénzbeli támogatásra jogosult azon kérelmező, aki olyan rendkívüli élethelyzetbe került, amely átmeneti financiális gondokat eredményezett és családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át nem haladja meg. A kérelmet a jelen rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A rendkívüli pénzbeli támogatás összege 10.000.- Ft.

KÉRELEM LETÖLTÉSE

A gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt a pázmándi állandó bejelentett lakóhelyén legalább kettő éve életvitelszerűen tartózkodó, vagy lakóingatlan tulajdonnal és pázmándi állandó bejelentett lakhellyel rendelkező legalább 3 hónap életvitelszerű tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek születését követő 60 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, lakcímkártyájának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát az életvitelszerű tartózkodás tényéről, illetve arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli. A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 40.000, – forint.

KÉRELEM LETÖLTÉSE

Elhunyt pázmándi lakos eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából igényelt egyszeri rendkívüli települési támogatásra jogosult az a pázmándi bejelentett lakóhellyel rendelkező kérelmező, aki saját nevére szóló számlával igazolja, hogy az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott. A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 2 hónapon belül kell előterjeszteni, a halotti anyakönyvi kivonat, valamint a kérelmező személy nevére szóló, temetés költségeit igazoló számlák bemutatásával. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege 30.000.- Ft.

KÉRELEM LETÖLTÉSE

Kereskedelem, ipar

Ügyintéző: Ángyánné Czakó Edina

IPAR, KERESKEDELMI ÉS SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) aa) pontja alapján a gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Az E-Önkormányzati Portálon (https://e-onkormanyzat.gov.hu) az ipar-kereskedelmi típusnál lévő formanyomtatványon, vagy az alábbi nyomtatványokat kitöltve elektronikusan hitelesítve és az E-PAPIR szolgáltatással megküldve kell intézni az ügyeiket.

Jogszabályok:

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

2005. évi CLXIV. törvény – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 57/2013. (II.27.) Korm.rendelet

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

2009. évi LXXVI. törvény – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

IPAR, KERESKEDELMI ÉS SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) aa) pontja alapján a gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Az E-Önkormányzati Portálon (https://e-onkormanyzat.gov.hu) az ipar-kereskedelmi típusnál lévő formanyomtatványon, vagy az alábbi nyomtatványokat kitöltve elektronikusan hitelesítve és az E-PAPIR szolgáltatással megküldve kell intézni az ügyeiket.

Jogszabályok:

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

2005. évi CLXIV. törvény – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 57/2013. (II.27.) Korm.rendelet

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

2009. évi LXXVI. törvény – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

Szemétszállítási díjkedvezmény kérelemLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Hagyatéki leltárnyomtatványLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

A méhek tartására vonatkozó jogszabályi változás

  1. január 1-től módosult a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003 (VI.27) FVM rendelet:

Az újonnan kezdett méhészkedést továbbra is a tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, viszont a meglévő méhészet esetén a minden év február végéig történő bejelentést a továbbiakban nem kell megtenni. A méhészeti tevékenység befejezését jelenteni kell az illetékes jegyzőnél. (A bejelentő lap az FVM rendelet mellékleteként található meg.)

Ha a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a korábbi adatoktól eltérően a jelenleg hatályos rendelkezés alapján a méhész kötelessége a méhek tartási helyén egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán már kizárólag a nevét, a méhészet tenyészetkódját és a telefonszámát jól látható módon feltüntetni. A rendelet azonban nem zárja ki a további adatközlést, csak a minimum információkat határozza meg.

A méhbetegségek felderítésére irányuló kötelező monitoring vizsgálat időpontja július 15 – október 15. közötti időpontokra módosult.

A korábbiaktól eltérően méhek elidegenítése, átköltöztetése, vándoroltatása esetén már nem a hatósági állatorvos, hanem a területileg illetékes méhegészségügyi felelős állít ki egészségügyi igazolást, mely igazolás a korábbiakkal egyező módon a kiállítást követő 7 napig, illetve folyamatos vándorlás esetén annak egész időtartamára érvényes. A módosítás szerint a vizsgálat díjköteles, azonban sem jelen rendelet, sem külön jogszabály nem rendelkezik a díj mértékéről, illetve arról, hogy a költségeket a vizsgálatot kérő méhész, vagy a méhegészségügyi felelőssel szerződésben álló Kormányhivatal viseli. A kérdés tisztázása miatt levélben fordultunk az Agrárminisztériumhoz, a válasz megérkezését követően tájékoztatni fogjuk a méhésztársakat.

Méhek vándoroltatása esetén a korábbiaktól eltérően a be- és kijelentés a személyes és ajánlott levélként történő teljesítés mellett történhet elektronikus úton is.

A méhészkedés megkezdésére szolgáló bejelentőlapot a Pázmándi Polgármesteri Hivatalban (2476 Pázmánd, Fő u. 80.) lehet leadni Ángyánné Czakó Edina igazgatási ügyintézőnél ügyfélfogadási időben.

Szűcs Ágnes

jegyző

bejelentolap_vandorlashoz

Meheszet-kijelentes

Közművelődés, rendezvények

Ügyintéző: Gulyás Nikoletta

Építésügy

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály II.

2400 Dunaújváros
Szórád Márton út 39.

H: 8-11:30
Sze: 8-11:30, 13-15:30
P: 8-11:30

Az önkormányzat és intézményei könyvelési feladatainak ellátása

Könyvelő: Rózsáné Novák Angéla

Ügyfélfogadás

Polgármester: Böjte Richárd

Titkárság: Tóth Józsefné

Testületi és bizottsági ülések előkészítése és jegyzőkönyvek vezetése

Ügyfélfogadás, hivatali nyitvatartás

H: 10.00-12.00 , 13.00-15.00
Sze: 13.00-15.00
P: 8.00-11.00

Legfrissebb hírek

Pályázatok

Intézmények

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató!

Pázmánd Község Polgármestereként köszöntöm Önt Pázmánd hivatalos honlapján.

Honlapunk oldalát böngészve számos érdekesség, hasznos tudnivalók sokasága segíti Önt a tájékozódásban. A lakóink mindennapjait megkönnyítő ügyintézéssel kapcsolatos információk, a gazdasági és a kulturális élet hírei, fontos eseményeinket megörökítő fotók, a civil szervezetek, vállalatok és vállalkozások elérhetőségei könnyen és egyszerűen megtalálhatóak a böngésző számára.

A megújult honlapon szeretnénk a településen élőket, a települést szerető látogatóinkat és minden érdeklődőt a mindennapi életünk részleteibe is beavatni. Remélem, hogy a megújult információs felület valóban hasznos és praktikus megoldásokkal szolgál mindenki számára.

Kellemes böngészést kívánok!

Tisztelettel:

Böjte Richárd
Polgármester

Megszakítás