Szociális háló

Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat étkeztetést, család és gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végez a tókörnyéken (Velence, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Pákozd, Sukoró Zichyújfalu).

Az Intézmény neve: Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 2481 Velence, Zárt utca 2.

Tel.: 0622521-060

E-mail: info@csaladsegito.hu

Intézményvezető: Török Ágnes

Szmilkó-Vajda Rita

+36 30 361 9662

Fogadó óra: szerda: 10.00-11.00

Polgármesteri Hivatal

A családsegítés szolgáltatás elemei

 1. szociális segítőmunka,
 2. szociális információs szolgáltatás biztosítása,
 3. a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 4. a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 5. a természetbeni és anyagi támogatások közvetítése.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás elemei

 • tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja
  1. a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
  2. a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről, elérhetőségéről,
  3. az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követesé körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését,

 

 

 • a szociális segítőmunka keretében
  1. segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
  2. az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
  3. koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
  4. az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,
  5. a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét, és
  6. közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében,
  7. a szociális segítőmunka során valamennyi család esetében éves átlagban havi három személyes találkozást szervez meg és dokumentál.
 • Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében
  1. folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,
  2. a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,
  3. a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, és
  4. segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.
 • A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
  1. kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél hasonló programok megszervezését.
 • A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
  1. segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
  2. tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
  3. a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
  4. a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.

Amennyiben a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a szolgálat haladéktalanul, a központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

Gyermekjóléti szolgáltatás:
Segítséget ad a szülőknek, hogy biztosítani tudják a gyermekek testi, lelki, értelmi és érzelmi fejlődésének feltételeit. A településen működő intézményekkel együttműködve elősegíti a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetését

Családsegítés:
Segítségnyújtás azon személynek, akiknek a családjában működési zavar, konfliktus illetve krízis helyzet alakult ki.

Segítségnyújtás:

 • Hivatalos ügyek intézésében
 • Nyomtatványok, kérelmek kitöltésében
 • Jogi ügyekben segítségnyújtás, továbbirányítás
 • Családtámogatási ellátások igénybevételében

Házi segítségnyújtás:

Szociális alapszolgáltatás keretében működő szolgáltatás. Célja, hogy az igénybe vevő részére a saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartásához szükséges segítséget megkapja.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A segélyhívó készülék az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Palánki Katalin házi segítségnyújtás egységvezető

Információ és jelentkezés:

Tel.: 22/ 589-157

Házi segítségnyújtás

Palánki Katalin:

0622/521-059

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 A házi segítségnyújtás a szociális alapszolgáltatás keretében működő szolgáltatás. Célja, hogy az igénybe vevő részére a saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartásához szükséges segítséget megkapja.

 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítést is magába foglaló – személyi gondozást biztosítunk.

Személyi gondozás: olyan célzott segítés, mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb idejű gondozása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését.

Szociális segítés: az ellátott mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában mindennapi ügyeinek intézésében nyújt segítséget.

A szociális rászorultság tekintetében az igénybevételt megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

A gondozási szükséglet az önellátási képesség hiánya alapozza meg. Így vizsgálandó az egészségi állapota, az ápolásra való rászorultság és az önkiszolgálási képesség.

Házi segítségnyújtás igénybevétele telefonos vagy személyes kérelemre történik.

Intézményi térítési díj:

személyi gondozás: 650.-Ft/óra

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Feltöltés alatt

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató!

Pázmánd Község Polgármestereként köszöntöm Önt Pázmánd hivatalos honlapján.

Honlapunk oldalát böngészve számos érdekesség, hasznos tudnivalók sokasága segíti Önt a tájékozódásban. A lakóink mindennapjait megkönnyítő ügyintézéssel kapcsolatos információk, a gazdasági és a kulturális élet hírei, fontos eseményeinket megörökítő fotók, a civil szervezetek, vállalatok és vállalkozások elérhetőségei könnyen és egyszerűen megtalálhatóak a böngésző számára.

A megújult honlapon szeretnénk a településen élőket, a települést szerető látogatóinkat és minden érdeklődőt a mindennapi életünk részleteibe is beavatni. Remélem, hogy a megújult információs felület valóban hasznos és praktikus megoldásokkal szolgál mindenki számára.

Kellemes böngészést kívánok!

Tisztelettel:

Böjte Richárd
Polgármester

Megszakítás