Óvodai beiratkozás

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET, hogy a 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁS

IDŐPONTJA:

 1. ÁPRILIS 20 – 21. 08:00 – 16:00 óra között

HELYE:

PÁZMÁNDI PITYPANG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

(2476 PÁZMÁND, FŐ UTCA 25.)

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az intézmény csak akkor veheti fel azt a gyermeket is, aki harmadik életévét 2022. szeptember 1. után tölti be, ha minden óvodakötelessé vált, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető, és marad szabad férőhely.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), személyi igazolványa (ennek hiányában az anyakönyvi kivonata)
 • gyermek TAJ kártyája

 

A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak.

Döntés a kérelemről 2022.május 23-ig születik.

 

Kérjük azokat a szülőket, akik a 2022/2023 nevelési évben szeretnék intézményünkbe gyermeküket beíratni, azt a fenti módon leírtak alapján tegyék meg!

 

Óvodai beíratkozás 2021/2022.

FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA

a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézményében

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET, hogy

a 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁS

IDŐPONTJA:
2021. ÁPRILIS 21 – 23.

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.

A beiratkozás, illetve a szándéknyilatkozatok kitöltése online történik, és kérjük visszajuttatni az óvoda e-mail címére: ovoda@pazmandmail.hu

A szándéknyilatkozatot nem kell kinyomtatni, elegendő a word formátum kitöltése és visszaküldése.

Szándéknyilatkozat letölthető itt:  http://pazmandovi.hu/doc/news/szuloi_szandeknyilatkozat_2020.docx

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), személyi igazolványa (ennek hiányában az anyakönyvi kivonata)
 • gyermek TAJ kártyája

A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak. A pontos felvételi eljárás lebonyolítása érdekében, kérjük a kedves szülőket, hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot, melyben megerősítik, hogy óvodánkba kívánják íratni gyermeküket, lehetőség szerint 2021. április 23-ig juttassák vissza az óvoda e-mail címére.

Döntés a kérelemről 2021.május 24-ig születik.

 

Óvodai beiratkozással kapcsolatos tájékoztató 2020/2021.

Pázmánd Község polgármesterének 3/2020. (III.31.) határozata a 2020. évi óvodai beíratásról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében vészhelyzet idejére biztosított feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában a Pázmánd, Fő u. 25. szám alatti székhelyű Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézményben az óvodába a 2020/2021. nevelési évre történő felvételre jelentkezés időpontját az alábbi időpontokban jóváhagyom:

 • Tekintettel a járványveszélyre a beiratkozás, illetve a szándéknyilatkozatok kitöltése online történik és kérjük visszajuttatni az óvoda email címére: ovoda@pazmandmail.hu

A szándéknyilatkozatot nem kell kinyomtatni, elegendő a word formátum kitöltése és visszaküldése

 • Az Oktatási Hivatal által biztosított lista alapján felvételre kerül minden olyan kisgyermek a településen, aki 2020.augusztus 31.-ig betölti harmadik életévét. Ők óvodakötelessé válnak 2020. szeptember elsejétől. A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak. A pontos felvételi eljárás lebonyolítása érdekében kérjük a kedves szülőket, hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot, melyben megerősítik, hogy óvodánkba kívánják íratni gyermeküket, lehetőség szerint április 17-ig kell elküldeni az óvoda e-mail címére.

Az intézmény csak akkor veheti fel azt a gyermeket is, aki harmadik életévét 2020. szeptember 1. után tölti be, ha minden óvodakötelessé vált, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető, és marad szabad férőhely.

Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet alapján, a fenntartó közleményt tesz közzé a felvételre jelentkezés időpontjáról és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a település honlapján, kezdeményezi annak közzé tételét az intézmény honlapján, valamint hirdetőtábláján.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: intézményvezető, jegyző, polgármester

Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Óvodai beiratkozással kapcsolatos tájékoztató 2020/2021.

Tisztelt Szülők!

A kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021 nevelési évre tervezett beiratkozások menete eltér az eddigi gyakorlattól. Az egészségügyi szempontok figyelembevételével az óvodák felvételi eljárása az alábbiak szerint módosul:

 • Tekintettel a járványveszélyre a beiratkozás, illetve a szándéknyilatkozatok kitöltése online történik és kérjük visszajuttatni az óvoda email címére: ovoda@pazmandmail.hu

A szándéknyilatkozatot nem kell kinyomtatni, elegendő a word formátum kitöltése és visszaküldése

 • Az Oktatási Hivatal által biztosított lista alapján felvételre kerül minden olyan kisgyermek a településen, aki 2020.augusztus 31.-ig betölti harmadik életévét. Ők óvodakötelessé válnak 2020. szeptember elsejétől. A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak. A pontos felvételi eljárás lebonyolítása érdekében kérjük a kedves szülőket, hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot, melyben megerősítik, hogy óvodánkba kívánják íratni gyermeküket, lehetőség szerint április 17-ig legyenek szívesek elküldeni az óvoda e-mail címére.

Az intézmény csak akkor veheti fel azt a gyermeket is, aki harmadik életévét 2020. szeptember 1. után tölti be, ha minden óvodakötelessé vált, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető, és marad szabad férőhely.

 • A beiratkozáshoz szükséges egyéb kötelező, személyes íratok bemutatására a gyermek óvodai nevelésének első napján kerül sor. / személyazonosságot igazoló okmányok, lakcímkártya, gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ-kártya, illetve, ha rendelkezik egyéb szakértői véleménnyel, ennek másolata/

Szándéknyilatkozatok beadási határideje: 2020.04.17.

További felvilágosítást kérhető:

Pordány-Horváth Ágnes intézményvezető
Tsz:  06 70/ 520 0095

Pordány-Horváth Ágnes
intézményvezető

A határozat letöltése!

A szándéknyilatkozat letöltése!

Tájékoztató a háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosokat, hogy

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C-44/J §-ai, valamint
 • Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete, és a
 • Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya közérdekű szolgáltatóként történő kijelölése alapján

Pázmánd település területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését 2019. február 1-től csak a kijelölt vállalkozóval lehet elvégeztetni.

A közszolgáltató adatai:

HAZAI KOMMUNÁLIS  KFT
Székhely/ IRODA: 2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 10.
Telefonszám: 06/20/ 805-9009

A kijelölő határozat alapján a szállítása díja:
alapdíj: 2000,- Ft/hó + Áfa
ürítési díj: 1000 Ft/m3+ÁFA

Tájékoztatom továbbá, hogy ettől az időponttól kezdve a talajterhelési díjat csak a fenti vállalkozó által kiállított számla alapján lehetséges csökkenteni.

Amennyiben nem a fenti szolgáltató útján történik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása, szabálysértést követ el.

A szállítás díjáról a szolgáltatónak nyugta, illetve számlaadási, és az elszállított szennyvíz mennyiségéről a képviselő-testület felé beszámolási kötelezettsége van.

Aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, önkormányzati rendelet alapján talajterhelési díj fizetésére köteles. A talajterhelési díjnál beszámításra kerülhet a számla alapján fizetett díj.

A talajterhelési dj kivetéséhez az önkormányzatnál jelenleg folyamatban vannak az előkészítő munkálatok.

Fentiek alapján kérünk minden lakost, hogy a tájékoztatásnak megfelelően járjon el.

Járfás Andrea – jegyző

Szociális tűzifa felhívás!

A 2019-es év tűzifa támogatására 2018-ban az Önkormányzat 28 m3 kemény fát kapott kormányzati támogatásként. Az Önkormányzat rendelkezésére álló további kemény, illetve
puha tűzifa is a kérelmek alapján kiosztásra kerül. Tájékoztatjuk Önöket, hogy elsőbbséget élveznek azon kérelmezők, akik,
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevel, vagy
– a Gyvt-ben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
– 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
– a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel, vagy
– tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, vagy
– közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy
– a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül egyik vagy mindkét szülő regisztrált munkanélkülivé vált, vagy
– 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.
– szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti aktív korúak ellátásában részesül, vagy
– az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy
– Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szerinti
települési támogatásban részesül.

A további kérelmek elbírálásáról a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a testület 2019. január 7. napját követően dönt. A tűzifa tervezett kiosztásának időtartama 2019. január
második fele – február eleje.

Kérelméhez az alábbi igazolásokat szükséges csatolni:

 • személyigazolvány és lakcímkártya (A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni.)
 • jövedelem/munkáltatói vagy nyugdíj igazolás (A kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges a saját, illetve a vele egy háztartásban lakó jövedelem vagy nyugdíj igazolását.

A kérelmeket 2019. január 07. napjáig lehet benyújtani a Pázmándi Polgármesteri Hivatalnál.

Pázmánd Község Önkormányzata

Letölthető kérelem