Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről

Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a – jelen levél végén található linkről letölthető – Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet majd meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján került közzétételre az NFK honlapján.

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. szeptember 30-tól.

Fentiek figyelembe vételével, kérjük a szíves közreműködésüket az érintett település önkormányzatának, valamint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok honlapján, hirdetőtábláján az alábbi linkről letölthető Hirdetmény soron kívül történő közzétételében.

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.

Melléklet, melyet az alábbi hivatkozásra kattintva tölthet le: Hirdetmény 2022. II. ütem

Nemzeti Földügyi Központ

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Óvodai beiratkozás

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET, hogy a 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁS

IDŐPONTJA:

 1. ÁPRILIS 20 – 21. 08:00 – 16:00 óra között

HELYE:

PÁZMÁNDI PITYPANG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

(2476 PÁZMÁND, FŐ UTCA 25.)

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az intézmény csak akkor veheti fel azt a gyermeket is, aki harmadik életévét 2022. szeptember 1. után tölti be, ha minden óvodakötelessé vált, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető, és marad szabad férőhely.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), személyi igazolványa (ennek hiányában az anyakönyvi kivonata)
 • gyermek TAJ kártyája

 

A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak.

Döntés a kérelemről 2022.május 23-ig születik.

 

Kérjük azokat a szülőket, akik a 2022/2023 nevelési évben szeretnék intézményünkbe gyermeküket beíratni, azt a fenti módon leírtak alapján tegyék meg!

 

Óvodai beíratkozás 2021/2022.

FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA

a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézményében

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET, hogy

a 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁS

IDŐPONTJA:
2021. ÁPRILIS 21 – 23.

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.

A beiratkozás, illetve a szándéknyilatkozatok kitöltése online történik, és kérjük visszajuttatni az óvoda e-mail címére: ovoda@pazmandmail.hu

A szándéknyilatkozatot nem kell kinyomtatni, elegendő a word formátum kitöltése és visszaküldése.

Szándéknyilatkozat letölthető itt:  http://pazmandovi.hu/doc/news/szuloi_szandeknyilatkozat_2020.docx

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), személyi igazolványa (ennek hiányában az anyakönyvi kivonata)
 • gyermek TAJ kártyája

A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak. A pontos felvételi eljárás lebonyolítása érdekében, kérjük a kedves szülőket, hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot, melyben megerősítik, hogy óvodánkba kívánják íratni gyermeküket, lehetőség szerint 2021. április 23-ig juttassák vissza az óvoda e-mail címére.

Döntés a kérelemről 2021.május 24-ig születik.

 

Óvodai beiratkozással kapcsolatos tájékoztató 2020/2021.

Pázmánd Község polgármesterének 3/2020. (III.31.) határozata a 2020. évi óvodai beíratásról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében vészhelyzet idejére biztosított feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában a Pázmánd, Fő u. 25. szám alatti székhelyű Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézményben az óvodába a 2020/2021. nevelési évre történő felvételre jelentkezés időpontját az alábbi időpontokban jóváhagyom:

 • Tekintettel a járványveszélyre a beiratkozás, illetve a szándéknyilatkozatok kitöltése online történik és kérjük visszajuttatni az óvoda email címére: ovoda@pazmandmail.hu

A szándéknyilatkozatot nem kell kinyomtatni, elegendő a word formátum kitöltése és visszaküldése

 • Az Oktatási Hivatal által biztosított lista alapján felvételre kerül minden olyan kisgyermek a településen, aki 2020.augusztus 31.-ig betölti harmadik életévét. Ők óvodakötelessé válnak 2020. szeptember elsejétől. A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak. A pontos felvételi eljárás lebonyolítása érdekében kérjük a kedves szülőket, hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot, melyben megerősítik, hogy óvodánkba kívánják íratni gyermeküket, lehetőség szerint április 17-ig kell elküldeni az óvoda e-mail címére.

Az intézmény csak akkor veheti fel azt a gyermeket is, aki harmadik életévét 2020. szeptember 1. után tölti be, ha minden óvodakötelessé vált, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető, és marad szabad férőhely.

Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet alapján, a fenntartó közleményt tesz közzé a felvételre jelentkezés időpontjáról és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a település honlapján, kezdeményezi annak közzé tételét az intézmény honlapján, valamint hirdetőtábláján.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: intézményvezető, jegyző, polgármester

Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Óvodai beiratkozással kapcsolatos tájékoztató 2020/2021.

Tisztelt Szülők!

A kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021 nevelési évre tervezett beiratkozások menete eltér az eddigi gyakorlattól. Az egészségügyi szempontok figyelembevételével az óvodák felvételi eljárása az alábbiak szerint módosul:

 • Tekintettel a járványveszélyre a beiratkozás, illetve a szándéknyilatkozatok kitöltése online történik és kérjük visszajuttatni az óvoda email címére: ovoda@pazmandmail.hu

A szándéknyilatkozatot nem kell kinyomtatni, elegendő a word formátum kitöltése és visszaküldése

 • Az Oktatási Hivatal által biztosított lista alapján felvételre kerül minden olyan kisgyermek a településen, aki 2020.augusztus 31.-ig betölti harmadik életévét. Ők óvodakötelessé válnak 2020. szeptember elsejétől. A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak. A pontos felvételi eljárás lebonyolítása érdekében kérjük a kedves szülőket, hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot, melyben megerősítik, hogy óvodánkba kívánják íratni gyermeküket, lehetőség szerint április 17-ig legyenek szívesek elküldeni az óvoda e-mail címére.

Az intézmény csak akkor veheti fel azt a gyermeket is, aki harmadik életévét 2020. szeptember 1. után tölti be, ha minden óvodakötelessé vált, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető, és marad szabad férőhely.

 • A beiratkozáshoz szükséges egyéb kötelező, személyes íratok bemutatására a gyermek óvodai nevelésének első napján kerül sor. / személyazonosságot igazoló okmányok, lakcímkártya, gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ-kártya, illetve, ha rendelkezik egyéb szakértői véleménnyel, ennek másolata/

Szándéknyilatkozatok beadási határideje: 2020.04.17.

További felvilágosítást kérhető:

Pordány-Horváth Ágnes intézményvezető
Tsz:  06 70/ 520 0095

Pordány-Horváth Ágnes
intézményvezető

A határozat letöltése!

A szándéknyilatkozat letöltése!

Tájékoztató a háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosokat, hogy

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C-44/J §-ai, valamint
 • Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete, és a
 • Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya közérdekű szolgáltatóként történő kijelölése alapján

Pázmánd település területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését 2019. február 1-től csak a kijelölt vállalkozóval lehet elvégeztetni.

A közszolgáltató adatai:

HAZAI KOMMUNÁLIS  KFT
Székhely/ IRODA: 2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 10.
Telefonszám: 06/20/ 805-9009

A kijelölő határozat alapján a szállítása díja:
alapdíj: 2000,- Ft/hó + Áfa
ürítési díj: 1000 Ft/m3+ÁFA

Tájékoztatom továbbá, hogy ettől az időponttól kezdve a talajterhelési díjat csak a fenti vállalkozó által kiállított számla alapján lehetséges csökkenteni.

Amennyiben nem a fenti szolgáltató útján történik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása, szabálysértést követ el.

A szállítás díjáról a szolgáltatónak nyugta, illetve számlaadási, és az elszállított szennyvíz mennyiségéről a képviselő-testület felé beszámolási kötelezettsége van.

Aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, önkormányzati rendelet alapján talajterhelési díj fizetésére köteles. A talajterhelési díjnál beszámításra kerülhet a számla alapján fizetett díj.

A talajterhelési dj kivetéséhez az önkormányzatnál jelenleg folyamatban vannak az előkészítő munkálatok.

Fentiek alapján kérünk minden lakost, hogy a tájékoztatásnak megfelelően járjon el.

Járfás Andrea – jegyző