Választási eredmények

Pázmánd Község Helyi Választási Bizottságának 22/2019(X.13) számú határozata a 2019.10.13-i polgármester választás eredményének megállapításáról (letöltés)

Pázmánd Község Helyi Választási Bizottságának 23/2019(X.13) számú határozata a 2019.10.13-i helyi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról (letöltés)

 

A helyi választási bizottság határozatai

Pázmánd település adatlap – Nemzeti Választási Iroda

Ajánlások számának megállapítása közlemény – HVI

Pázmándi Helyi Választási Iroda

Iktatószám: P/2100-5/2019.

A Pázmándi Helyi Választási Iroda Vezetőjének

1/2019. (VIII.08.) számú közleménye

A Pázmándi Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi

 k ö z l e m é n y t

adom ki:

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Pázmánd településen: 53.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma Pázmánd településen: 18.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell a Pázmándi Helyi Választási Bizottsághoz (2476 Pázmánd, Fő utca 80.) bejelenteni.

Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 2476 Pázmánd, Fő utca 80, e-mail: jegyzo@pazmand.hu). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

 • a jogszabálysértés megjelölését,
 • a jogszabálysértés bizonyítékait,
 • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is.

A kifogás tárgyi illetékmentes.

I n d o k o l á s

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8-án.

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. augusztus 7-i – adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő Rendszerrésze (VER) által közzétett – adatai szerint, Pázmánd község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7.  napján 1746 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 18, míg 3 %-a felfelé kerekítve 53.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig – kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – a Pázmándi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.pazmand.hu internetes oldalon történő megjelenés útján – gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Pázmánd, 2019. augusztus 8.

Pázmándi Helyi Választási Iroda Vezetője

A közlemény letölthető ide kattintva!

Európai Parlamenti választás 2019.

Tisztelt Választópolgár!

A Magyar Köztársaság Elnöke az Európai Parlament tagjainak választását 2019. május 26. napjára tűzte ki.

Az Európai Parlament tagjainak választásán szavazhat minden nagykorú magyar állampolgár és ezirányú kérelme esetén az Európai Unió más tagállamának Magyarországon élő nagykorú állampolgára, amennyiben szavazati joga nincs korlátozva (http://www.valasztas.hu/kinek-van-valasztojoga-).

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 5-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait, annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítőt fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu/választópolgároknak).

A kérelmek benyújthatóak:

 • elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással vagy anélkül a valasztas.hu honlapon a Választópolgároknak/Ügyintézés címszó alatt,
 • levélben a lakóhely szerinti választási irodára történő megküldéssel,
 • személyes benyújtással ügyfélfogadási időben a lakóhely szerinti választási irodán (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. fsz.).

A névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmekre vonatkozó információk

A kérelmek benyújtásának határideje jogvesztő, a kérelem benyújtására megadott határidő utolsó napján 16.00 óráig be kell érkeznie a választási irodára. A kérelmet elbíráló választási iroda akkor adhat helyt a kérelemnek, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Levélben történő benyújtásnak minősül és borítékba kell helyezni a kérelmet, ha nem személyesen az érintett választópolgár nyújtja be a kérelmet.

 1. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását május 2-án 16.00 óráig kérheti. E választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók névjegyzékébe, a kérelmet a Nemzeti Választási Iroda részére elektronikusan vagy postai úton a1397 Budapest, Pf.: 547 címre lehet benyújtani
 2. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb május 10-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen, ennek törlését pedig 2019. május 16-án 16.00 óráig kérheti.
 3. A fogyatékossággal élő választópolgár május 17-én 16.00 óráig igényelheti, hogy a szavazókörben Braille-írással készült szavazósablon álljon rendelkezésére.

A 2019. március 21-től benyújtható kérelmek:

 1. Ha a szavazás napján lakóhelyétől eltérő magyarországi településen szeretne szavazni, az átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be a választópolgár.
 • A kérelem benyújtható, módosítható, visszavonható: május 22-én 16.00 óráig.
 • Kizárólag személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással visszavonható a kérelem 2019. március 24-én 16.00 óráig.
 1. Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik és a külképviseleten szeretne szavazni, külképviseleti névjegyzékre vételét kérheti.

A kérelem benyújtható, módosítható 2019. május 17-én 16.00 óráig. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

 1. A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthatja be.

A kérelem benyújtható:

 • május 22-én 16.00 óráig levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton,
 • május 24-én 16.00 óráig személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • május 24-én 16.00 óra és 2019. május 26-án 12.00 óra között ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • május 26-án 12.00 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

Helyi Választási Iroda