Ajánlások számának megállapítása közlemény – HVI

Pázmándi Helyi Választási Iroda

Iktatószám: P/2100-5/2019.

A Pázmándi Helyi Választási Iroda Vezetőjének

1/2019. (VIII.08.) számú közleménye

A Pázmándi Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi

 k ö z l e m é n y t

adom ki:

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Pázmánd településen: 53.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma Pázmánd településen: 18.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell a Pázmándi Helyi Választási Bizottsághoz (2476 Pázmánd, Fő utca 80.) bejelenteni.

Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 2476 Pázmánd, Fő utca 80, e-mail: jegyzo@pazmand.hu). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

 • a jogszabálysértés megjelölését,
 • a jogszabálysértés bizonyítékait,
 • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is.

A kifogás tárgyi illetékmentes.

I n d o k o l á s

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8-án.

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. augusztus 7-i – adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő Rendszerrésze (VER) által közzétett – adatai szerint, Pázmánd község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7.  napján 1746 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 18, míg 3 %-a felfelé kerekítve 53.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig – kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – a Pázmándi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.pazmand.hu internetes oldalon történő megjelenés útján – gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Pázmánd, 2019. augusztus 8.

Pázmándi Helyi Választási Iroda Vezetője

A közlemény letölthető ide kattintva!

Európai Parlamenti választás 2019.

Tisztelt Választópolgár!

A Magyar Köztársaság Elnöke az Európai Parlament tagjainak választását 2019. május 26. napjára tűzte ki.

Az Európai Parlament tagjainak választásán szavazhat minden nagykorú magyar állampolgár és ezirányú kérelme esetén az Európai Unió más tagállamának Magyarországon élő nagykorú állampolgára, amennyiben szavazati joga nincs korlátozva (http://www.valasztas.hu/kinek-van-valasztojoga-).

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 5-ig megküldi az értesítőt. Az értesítő tartalmazza a választópolgár adatait, annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további választási információkat. Amennyiben az értesítőt fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti helyi választási irodától igényelheti azt.

A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok megtalálhatók, benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu/választópolgároknak).

A kérelmek benyújthatóak:

 • elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus) azonosítással vagy anélkül a valasztas.hu honlapon a Választópolgároknak/Ügyintézés címszó alatt,
 • levélben a lakóhely szerinti választási irodára történő megküldéssel,
 • személyes benyújtással ügyfélfogadási időben a lakóhely szerinti választási irodán (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. fsz.).

A névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmekre vonatkozó információk

A kérelmek benyújtásának határideje jogvesztő, a kérelem benyújtására megadott határidő utolsó napján 16.00 óráig be kell érkeznie a választási irodára. A kérelmet elbíráló választási iroda akkor adhat helyt a kérelemnek, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Levélben történő benyújtásnak minősül és borítékba kell helyezni a kérelmet, ha nem személyesen az érintett választópolgár nyújtja be a kérelmet.

 1. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását május 2-án 16.00 óráig kérheti. E választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók névjegyzékébe, a kérelmet a Nemzeti Választási Iroda részére elektronikusan vagy postai úton a1397 Budapest, Pf.: 547 címre lehet benyújtani
 2. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb május 10-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen, ennek törlését pedig 2019. május 16-án 16.00 óráig kérheti.
 3. A fogyatékossággal élő választópolgár május 17-én 16.00 óráig igényelheti, hogy a szavazókörben Braille-írással készült szavazósablon álljon rendelkezésére.

A 2019. március 21-től benyújtható kérelmek:

 1. Ha a szavazás napján lakóhelyétől eltérő magyarországi településen szeretne szavazni, az átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be a választópolgár.
 • A kérelem benyújtható, módosítható, visszavonható: május 22-én 16.00 óráig.
 • Kizárólag személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással visszavonható a kérelem 2019. március 24-én 16.00 óráig.
 1. Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik és a külképviseleten szeretne szavazni, külképviseleti névjegyzékre vételét kérheti.

A kérelem benyújtható, módosítható 2019. május 17-én 16.00 óráig. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

 1. A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthatja be.

A kérelem benyújtható:

 • május 22-én 16.00 óráig levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton,
 • május 24-én 16.00 óráig személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • május 24-én 16.00 óra és 2019. május 26-án 12.00 óra között ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
 • május 26-án 12.00 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

Helyi Választási Iroda

Választás 2018

2018-as_hirdetmeny_nagy

PÁZMÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA (HVI)

 A HVI vezetője:
Járfás Andrea jegyző

Hivatali helyisége:
Pázmándi Polgármesteri Hivatal
2476 Pázmánd, Fő utca 80.

HVI telefonszáma:
22/238 004
06/ 70 8664420

HVI e-mail címe:
jegyzo@pazmand.hu

Népszavazási tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke a 233/2016.(VII.5.) KE határozatában az Országgyűlés 8/2016.(V.10.) OGY határozatával elrendelt országos népszavazást 2016. október 2. napjára tűzte ki a következő kérdésben:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 16/2016. (VII. 5.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti a központi névjegyzékbe bejegyzését, illetve a bejegyzés törlését.

1. szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben
A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra, míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

1. Személyes adatok kiadásának megtiltása
A kezdeményezés szervezői továbbá a kezdeményezésben részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a Nemzeti Választási Iroda adja át részükre. Aki nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2016. augusztus 15-ig megküldték.

Átjelentkezés:
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

Mozgóurna iránti kérelem:
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2016.szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2016. október 2-án (szavazás napján), legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert szavazni csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
• levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a Nemzeti Választási Iroda honlapján.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

Választási szervek elérhetőségei
Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) vezetője: Járfás Andrea jegyző tel: 70/8664420
HVI vezető helyettese: Lukácsné Sipos Szilvia tel.: 22/238-004

HVI elérhetősége:
2476 Pázmánd, Fő u. 80. (Pázmándi Polgármesteri Hivatal épülete)
tel: 22/238-004, fax: 22/999525, e-mail: jegyzo@pazmand.hu
internet: www.pazmand.hu

Választási Bizottság
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.
A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2016. október 3-án mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól.
A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2016. október 3-tól 2016. október 7-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától.

Kampány
A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2016. október 2-án nem folytatható.
2016. október 2-án választási gyűlés nem tartható.
2016. október 2-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2016. október 2-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2016. október 2-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.

 nepszavazas

A Helyi Választási Bizottság határozata

Pázmánd Község Helyi Választási Bizottságának 2/2015 (V. 12) számú határozata, Kutai Tibor képviselői megbízatásának összeférhetetlenség és méltatlanság miatti megszűnése folytán megüresedett mandátum kiadására.

A határozat letölthető innen.

Meghívó eskütételre és megbízó levél átadására

A Helyi Választási Bizottság 2014. október 17. napján 17:00 órai kezdettel nyílt bizottsági ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Pázmánd Polgármesteri Hivatal (2476 Pázmánd, Fő utca 80.)

Napirendi pontok:

1. Polgármester megbízólevelének átadása
Előterjesztő: Domak András

2. Képviselők megbízólevelének átadása
Előterjesztő: Domak András

Pázmánd, 2014. október 16.

Domak András
Helyi Választási Bizottság Elnöke