Lehet jelentkezni az idei Pázmándi Horgásztáborba!

Pázmánd Község Önkormányzata idén is megrendezi a nagy sikerű horgásztáborát 2019. július 8-12 és 2019. július 29-augusztus 2 között 2 turnusban. A táborra kizárólag online lehet jelentkezni!

ONLINE JELENTKEZÉS!

FIGYELEM! 2019. április 15-ig kizárólag pázmándi gyermekek jelentkezését tudjuk elfogadni. 2019. április 16-tól bárki jelentkezhet a táborra. Amennyiben 2019. április 16 előtt nem pázmándi lakcímmel rendelkező gyermek jelentkezik, azt automatikusan töröljük, új jelentkezés szükséges! Ha KÉT TÁBORRA SZERETNE JELENTKEZNI, 2 JELENTKEZÉSI LAPOT KELL ELKÜLDENI!

A táborok maximális létszáma 40-40 fő.
A tábor díja napi 3x étkezéssel pázmándi lakcímmel rendelkező gyermekeknek 9.000 Ft / hét, nem pázmándi lakcímmel rendelkező gyermekeknek 12.000 Ft/fő

A jelentkezőket általános iskola 1 osztálytól fogadjuk.

ÁLLAMI HORGÁSZENGEDÉLY
A táborban táborozó csak érvényes 2019-es állami horgászengedéllyel vehet részt. (Akinek megvan a tavalyi, az nem megfelelő, minden évben újra ki kell váltani!) Az állami horgászengedély kiváltása államilag kötelező regisztrációhoz kötött. A regisztráció elvégezhető a http://mohosz.hu oldalon, vagy szinte bármelyik horgászboltban. A Regisztrációhoz szükség van minimum 1 törvényes képviselőre (és az adókártyájára) illetve a gyermek adókártyájára! Ha problémába ütközik a horgász regisztrációkor, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a lenti elérhetőségeken.

FIZETÉS
A jelentkezés után a tábor díja kizárólag átutalással, vagy Bank pénztári befizetéssel lehetséges a B3 takarék bankfiókjaiban. Helyszíni fizetésre nincs lehetőség.

Kérjük, hogy a jelentkezés után 2 héten belül a tábor díjának fizetését tegyék meg, ellenkező esetben a jelentkezést automatikusan töröljük! FONTOS! A közleményben mindenképpen tüntessék fel a Gyermek nevét, tábor időpontját.

VISSZAIGAZOLÁS
FONTOS! MINDEN JELENTKEZÉSRŐL VISSZAIGAZOLÁST KÜLDÜNK! AMENNYIBEN 5 MUNKANAPON BELÜL NEM KAPJA MEG A VISSZAIGAZOLÁST, KÉRJÜK VEGYE FEL A KAPCSOLATOT VELÜNK!

Ameddig nem kapja meg a visszaigazolást, addig kérjük ne fizesse be, vagy utalja át a tábor díját.

ONLINE JELENTKEZÉS!

Bármilyen kérdéssel forduljon a technikai szervezőhöz:
Simon János
info@pazmandtv.hu
+3620 467 3339

Letölthető adatkezelési tájékoztató!

Aranyember-díj Dr. Kerkuska Lászlónak!

A Tarsoly Ifjúságért Egyesület elnöksége által megbízott Aranyember – díj Bizottság, Aranyember-díjat adományozott, melyet ebben az évben többek között Dr. Kerkuska Lászlónak, Pázmánd Község Díszpolgárának ítéltek oda. Gratulálunk!

 

Közlemény – Óvodai beiratkozás

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Pázmándi Pitypang Óvodába (2476 Pázmánd, Fő u. 25). a gyermekeket a 2019/2020-as nevelési évre 2019. április 24–án (szerdán) 8.00- 17.00 óráig, 2019. április 25–én (csütörtökön) 8.00- 17.00 óráig lehet beíratni.

A 2019/2020-as nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki

  • 2016. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét
  • a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozáshoz be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A 2019/2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Azon kisgyermekek esetében, akik 2019. szeptember 1. és 2019. december 31. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában.

Az alapító okirat szerint az óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek estében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával a szakértői véleményt.

Felhívom a Szülők figyelmét arra, hogy a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, szeptember 01-től napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Szabálysértést követ el az a szülő, és ellene szabálysértési eljárás indítható, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben nem íratja be az óvodába, illetve gyermeke óvodai nevelésben való részvételét jogszabályban meghatározottak szerint nem biztosítja.

A napi 4 órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodai kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhely, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 21. munkanapig. A szülő a döntés ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Pázmánd Község Jegyzőjéhez.

A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

Fenntartóváltással kapcsolatos szülői véleménynyilvánítás eljárásrendje

A köznevelési intézményeket érintő fenntartói döntést a jogszabályokban meghatározott egyeztetési és véleményezési eljárásnak kell megelőznie.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § (3) bekezdése alapján akkor adható át nevelési, nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti szempontból elkötelezett nevelést, oktatást folytató fenntartó számára, ha az intézménybe beíratott kiskorú gyermekek, tanulók esetén a szülők több mint fele azt támogatja.

Az iskolába a 2018/2019-es tanévre beíratott kiskorú gyermekek esetén az a szülő-gondviselő (szülők-gondviselők) nyilváníthat(nak) véleményt, aki (akik) a felügyeleti jogot gyakorolja, (gyakorolják).

Minden beíratott gyermek után 1 szavazatot lehet leadni. (Ha 2 gyermek jár az iskolába, 2 szavazatot kell leadni)

Ha a szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, egyeztetik a véleményüket és megegyezés alapján egyikük szavazhat. Ha az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ő szavazhat.

A szavazás 2019. március 29-én 07:00-19:00 között lesz a Kempelen Farkas Általános Iskola Igazgatói Irodájában

Akkor érvényes a véleménynyilvánítás, ha golyóstollal egyetlen választási lehetőség van bekarikázva. Minden más esetben érvénytelen!

Véleményt nyilvánítani csak a helyszínen, személyesen lehet a következők szerint:

  1. A véleménynyilvánításra jogosult szülő aláírja a véleménynyilvánításra jogosultak névjegyzékét
  2. majd jelenlétében lepecsételik a szavazócédulát.
  3. A szülő a kitöltött szavazócédulát elhelyezi az urnában.

2019. március 29-én 19:00-órai urnazárást követően a szavazatok azonnal összeszámlálásra kerülnek. A véleménynyilvánításra jogosultak jegyzéke alapján összesítésre kerül, hogy hány szavazócédula került kiadásra. Az urnában nem lehet a névjegyzéken szereplő aláírásoknál több cédula. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül a véleménynyilvánítás eredménye, amiről a szülők hivatalos értesítést kapnak. A szavazással kapcsolatos dokumentumok és a jegyzőkönyv az intézmény irattárába kerülnek, a szavazócédulák az eljárás végéig az intézmény irattárában megőrzésre-, az eljárás befejezése után pedig megsemmisítésre kerülnek.

Jelentkezés az ” Útravaló Ösztöndíjprogram”- 2018/2019. tanév II. félévére

Az Európai Uniós forrásból támogatott „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogramot” ajánljuk szíves figyelmébe, és kérjük segítségét, együttműködését.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda az „Útravaló Ösztöndíjprogram” keretében a 2018/2019. tavaszi félévre vonatkozóan (2019. márciustól- júliusig terjedő 5 hónapra) ismét meghirdeti 2019. március 14-től az „Út a Középiskolába” és az „Út az Érettségihez” alprogramok pályázati felhívását.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – az EFOP-3.1.4-15-2015-00001 és a Versenyképes Magyarország Operatív Program -VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 projekttel egyedi célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai- tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatást fogalmazta meg.

Az „Út a középiskolába” alprogram célja, a résztvevő tanulók felkészítése, az érettségit adó középiskolákban való továbbtanulásra.  Az „Út az érettségihez” alprogram célja, a résztvevő tanulók támogatása, a középiskola sikeres befejezése érdekében és a felsőoktatásba való bekerülés elősegítése. Várjuk mindazon iskolák jelentkezését, akik részt kívánnak venni az „Útravaló Ösztöndíjprogram” két alprogramjában – az „Út a középiskolába” vagy az „Út az érettségihez” alprogramban.

A pályázat ösztöndíjat és mentori támogatást nyújt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére. A tanulókat kiegészítő ösztöndíjjal szeretnénk motiválni. A program a mentoroknak ösztöndíjat és szakmai háttértámogatást biztosít.

A jelentkezési felhívás és a hozzátartozó Útmutató az EMET honlapján megtalálható.

További információk:

www.ukir.emet.gov.hu
www.emet.gov.hu

A tájékoztatók letölthetők:
EFOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13 (003)
VEKOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13

TESZEDD akció Pázmándon!

Több ponton lesz a gyűjtés az országos TESZEDD akció keretében. Az önkormányzat és  Veliczky Zoltan is regisztrált a Teszedd re 2019 ben is az elmúlt évekhez hasonlóan.
Idén is több csapat indul a település teljes egészét lefedve a Tiszta Pázmándért. Március 23 án 9:00 -kor indulnak a csapatok az Önkormányzattól. A polgármester Erdő Bela közterületfelügyelő és Veliczky Zoltán egyeztették a feladatokat. Polgármester az elszállítást végző VHG Kft vezetőjével szervezi a begyűjtő pontokat és a mihamarabbi elszállítását a hulladéknak mentesítve ezzel lakókörnyezetet. Köszönet minden jelentkezőnek. Az önkormányzat egytál étellel hálálja meg az önkéntes munkát. A jelentkezőket várják a polghiv@pazmand.hu es a zoli@aprokertek.hu email címen.