Pázmánd település adatlap – Nemzeti Választási Iroda

PÁZMÁND JÖVŐJE , több, mint egy közvéleménykutatás!

Az önkormányzat elkötelezetten kutatja a kihívásokat. Bizonyára hallottak a Smart Village (Okos Falvak) Programról. Pázmándon a Képviselő-testület és egy szakértői csoport a Smart Eco-Social Villages, azaz az Intelligens Ökoszociális Falvak feltételeit szeretné megteremteni. Mit jelent ez? Egy Tudásközpontot, és a hozzá kapcsolódó összehangolt számítástechnikai rendszereket, mely okosan és mértéktartóan alkalmazza a digitális innovatív technikákat, hogy szolgálja a közösségi jólétet, a szociális és ökológiai szempontokat.  Ez az innováció túlmutat azon, amit most a médiában önök hallhatnak, ez több, mint az 5G és a LORA ….
Ezt szolgálja az elnyert WIFI for EU pályázatunk megvalósítása és azon nemzetközi kutatások is, melyekben Pázmánd kiemelt résztvevő volt az elmúlt két évben. 2020-tól aki lemarad, az kimarad a fejlődésből. 
Az alábbi, QR kóddal is megnyitható online közvélemény kutatási kérdőív az első, de nem az utolsó. A Lakosság igényeinek felmérést rendszeresen fogjuk végezni online és nyomtatott sajtónkon, a Hírvivőn keresztül. A tárgyalások zajlanak a háttérben a lakosok és a turisztikai szolgáltatók igényeinek megfelelő applikáció fejlesztéséről is, melyen keresztül ezen felmérések is egyszerűbbé válnak majd.
Kérjük szánjon ránk pár percet, hogy szebbé tehessük lakókörnyezetét az Ön ötleteivel, javaslataival!
A kérdőív ide kattintva, vagy a QR kóddal nyitható meg.

Agárdi Gyógy-és Termálfürdő gyógyászati akció

2019. szeptember 2. és 2019. december 23. között a TB által támogatott balneoterápiás gyógykezeléseit (medencefürdő, iszappakolás, víz alatti csoportos gyógytorna, súlyfürdő, gyógymasszázs, szénsavfürdő, víz alatti sugármasszázs) ismét kedvezménnyel és a már megszokott pihentető környezetben élvezhetik a Fejér megyei nyugdíjasok az Agárdi Gyógy-és Termálfürdőben. A maximálisan igényelhető, 60 db kezelés esetén 27.000-30.000 Ft helyett most 15.000Ft-ért (250 Ft/kezelés) vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

Mit kell tennie?
1. Keresse fel háziorvosát és kérjen beutalót reumatológiai szakrendelésre!
2. Keresse fel az ország bármely reumatológusát és írassa ki a 60 kezelést az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőbe (a fürdő rendelkezik reumatológiai
szakrendeléssel, időpont egyeztetés minden hétköznap 13.00-15.00 óra között a 22/579-248-as telefonszámon)
3. A kiírt kezelésekkel jelentkezzen a fürdő recepcióján és regisztráltassa magát a kezelésekre (regisztráció minden hétköznap 8.30-15.00 között személyesen)!
4. Végezetül élvezze a fürdő kényeztető és regeneráló gyógyszolgáltatásait.

Fontos tudni valók:
– A kezelés regisztrációja 2019. szeptember 2-tól kell, hogy történjen. A kedvezmény első és utolsó napján jelentkezőknek is jár a kedvezmény, függetlenül attól, hogy a kezeléseket korábban írta ki az orvos (a beutalónak érvényesnek kell lennie), vagy majd csak a kedvezmény utáni időszakban járja le a kezeléseket.
– A 60 kezelés 4×15 kezelésből áll (egy nap 4 féle kezelés – medencefürdő + 3 kezelés – 15 alkalommal).
– A napi 4 db kezelés egyike minden esetben a medencefürdő (01). – A gyógykezelések hétköznap, 8.05-16.35 között vehetők igénybe.
– A beutalók minden esetben (háziorvosi és reumatológusi) 30 naptári napig érvényesek, a kezeléseket pedig azok megkezdésétől számítva 56 naptári napon belül kötelező lejárni!
– Az akció keretén belül kizárólag kórházi igazolás vagy kontraindikációs okok előfordulása esetén áll módunkban pénzvisszafizetéssel és/vagy kezeléspótlással élni!
– A kedvezmény csak érvényes nyugdíjas igazolvány és lakcímkártya felmutatása mellett igényelhető!

2019.08.21. rendkívüli Képviselő testületi ülés meghívó

“Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. augusztus 15.-én kiküldött meghívó újbóli kiküldésének indoka jogtechnikai jellegű, figyelemmel az SZMSZ 9. § (3) bekezdésére kiemelve, hogy a 21/2019. (VII.31.) IM rendelet és a 2013. évi XXXVI. tv. 21. § előírásaira, mely alapján, a munkatervhez igazítottan a 2019. augusztus 21. napján 06:00 órára tervezett Képviselő-testületi ülés eredeti napirenddel rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés.”

2019.08.21.-i rendkívüli Képviselő testületi ülés meghívó

Beiskolázási támogaztás

Kedves Pázmándi Szülők!

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri beiskolázási támogatást nyújt pázmándi állandó lakcímmel rendelkező és a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde, vagy pázmándi alapfokú oktatási intézménybe járók, illetve a 24. évet be nem töltött közép- és felsőoktatásban résztvevő tanulók részére.

A támogatást a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II.27.) rendelet alapján a pázmándi állandó bejelentett lakóhelyén legalább kettő éve életvitelszerűen tartózkodó, vagy lakóingatlan tulajdonnal és pázmándi állandó bejelentett lakhellyel rendelkező legalább 3 hónap életvitelszerű tartózkodó személy igényelheti.

A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a tanévkezdést követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő!

Kérelemhez csatolni kell:

  • gyermek lakcímkártyájának másolata
  • kérelmező személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolatát
  • gyermek iskolalátogatási igazolását

A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 5.000, – Ft.

A nyomtatvány elérhető Pázmánd Község Önkormányzatánál (2476 Pázmánd, Fő u. 80.).

A kérelem letölthető ide kattintva

Virányiné dr. Reichanbach Mónika
polgármester távollétében

Sárkány Zoltán
alpolgármester

Ajánlások számának megállapítása közlemény – HVI

Pázmándi Helyi Választási Iroda

Iktatószám: P/2100-5/2019.

A Pázmándi Helyi Választási Iroda Vezetőjének

1/2019. (VIII.08.) számú közleménye

A Pázmándi Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi

 k ö z l e m é n y t

adom ki:

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Pázmánd településen: 53.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma Pázmánd településen: 18.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell a Pázmándi Helyi Választási Bizottsághoz (2476 Pázmánd, Fő utca 80.) bejelenteni.

Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 2476 Pázmánd, Fő utca 80, e-mail: jegyzo@pazmand.hu). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

  • a jogszabálysértés megjelölését,
  • a jogszabálysértés bizonyítékait,
  • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
  • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is.

A kifogás tárgyi illetékmentes.

I n d o k o l á s

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8-án.

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. augusztus 7-i – adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő Rendszerrésze (VER) által közzétett – adatai szerint, Pázmánd község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7.  napján 1746 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 18, míg 3 %-a felfelé kerekítve 53.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig – kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – a Pázmándi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.pazmand.hu internetes oldalon történő megjelenés útján – gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Pázmánd, 2019. augusztus 8.

Pázmándi Helyi Választási Iroda Vezetője

A közlemény letölthető ide kattintva!

Kalász NET csatorna változások

Cégünk, a KalászNet Kft. nevében ezúton szeretném megköszönni Önnek/Önöknek, hogy továbbították felénk Pázmánd település lakósainak értékes visszajelzését!

A korábban eszközölt változtatásokat alapvetően az érintett csatornák megszűnése okozta szükségből voltunk kénytelek végrehajtani, majd követtük a Magyar Telekom Csoport ez irányú döntéseit.

Számunkra kiemelten fontosak meglévő- és leendő ügyfeleink elégedettsége, ezáltal igényei, ezért – kizárólag Pázmánd település tekintetében – a Telekom Csoporton belül az alábbi változásokat sikerült elérnünk:

  • az Izaura TV-t beemeljük a Családi csomagba, a Film+ csatorna helyére
  • Film+ csomagot átmozgatjuk az Alap csomagba
  • új csatornaként az Alap csomagot bővítjük a Duna World csatornával

Mindezen változtatásokkal a korábban kieső két csatornát (M3, Echo), két másik csatornával pótolunk, ráadásul egy népszerű és értékes csatornával (Film+) bővítjük az Alap csomag kínálatát, természetesen egyetlen díjat sem változtatva!

A változások augusztus 1-től élnek, azok műszaki Kollégáink által már beállításra kerültek!

Bízunk benne, hogy a legtöbb Pázmándi Lakóst a továbbiakban is elégedett ügyfeleink között tudhatjuk!