Közlemény a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Pázmánd Község Önkormányzata által fenntartott Pázmándi Pitypang Óvodába a gyermekeket a 2018/2019–es nevelési évre a következő időpontokban lehet beíratni:

2018. április 26–án (csütörtök) 8.00- 17.00 óráig

2018. április 27–én (pénteken) 7.00- 16.00 óráig

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis 2018. szeptember 3-tól kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

Az óvodába a 2018/2019-es nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló játékos foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Óvodai felvétel

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – a törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel.

A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • Gyermek nevére kiállított személyi azonosító hatósági igazolványát,
 • A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
 • A szülő személyi azonosító hatósági igazolványát,
 • A szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
 • A gyermek TAJ kártyáját

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 2018. május 25-ig értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében Pázmánd község jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést.

A jogorvoslati eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

Az óvodai jogviszony beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után válik érvényessé. Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek.

Az óvodába felvett gyermek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt, a szülők és a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével.

Az az óvodaköteles gyermek, aki halmozottan hátrányos helyzetű, napi hat órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Az alapító okirat szerint az óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek estében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával a szakértői véleményt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt. A jegyző tájékoztatásának indoka, hogy az óvodaköteles gyermekek nyilvántartását továbbra is ez a hatóság vezeti.

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya megszűnik.

A szülőt megilleti a szabad óvodaválasztás joga.

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk bemutatni a felvételt biztosító óvodától a Pázmándi Pitypang Óvoda vezetőjének, valamint Pázmánd Község jegyzőjének.

Beiratkozások helyszíne, időpontjai:

 

PÁZMÁNDI PITYPANG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

 

2476 Pázmánd, Fő u. 25.

22/463-537

2018. április 26. csütörtök

8.00 – 17.00 óra

2018. április 27. péntek

7.00 – 16.00 óra

 

Pázmánd, 2018. március 23.

Járfás Andrea
jegyző

Kápolnásnyék – Pázmánd között kialakítandó kerékpárút

A kedvezményezett neve: Pázmánd Község Önkormányzata

A projekt címe: Kápolnásnyék – Pázmánd között kialakítandó kerékpárút

A szerződött támogatás összege: 320 000 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Alapvető cél egy hatékonyan működő, összefüggő kerékpáros úthálózat megvalósítása, melynek legfontosabb lépcsőfoka egy összefüggő, a térségi céloknak leginkább megfelelő gerinc úthálózat kialakítása. A térségi települések közötti kerékpáros elérhetőség javítása a mindennapos, munkába járó (hivatásforgalmi) forgalom mellett a turisztikai kerékpáros közlekedés fellendülését, térnyerését eredményezi. A térség tervezett gerinchálózatának egyik alapvető elemeként, egy észak-déli irányban húzódó nyomvonal kialakításának lehetőségeit vizsgáljuk. A vizsgált nyomvonal a 811. főút mentén kerül kialakításra, Bicske – Felcsút – Alcsútdoboz – Vértesacsa – Lovasberény – Vereb – Pázmánd –Kápolnásnyék útvonalon. Az érintett települések felfűzésén túl a nyomvonal kapcsolódik a Velencei-tó körüli kerékpárúthoz, és közvetlen elérést biztosít Székesfehérvár felé. A javasolt nyomvonal a szomszédos települések összekötésével, az érintett települések forgalmat generáló területeinek összekapcsolásával alapvetően hivatásforgalmi célokat szolgál. A hálózati adottságok miatt, a tervezett nyomvonal vonalvezetése megfelelően kiszolgálja a turisztikai kerékpáros közlekedés igényeit is.

Jelen pályázat Pázmánd-Kápolnásnyék nyomvonal fejlesztését tűzte ki célul első ütemként.

A fejlesztés eredményeként 5,1 km kialakított kerékpárforgalmi létesítmény jön létre, ezen belül pedig a felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza 1,33 km, illetve 2 db kialakított új, forgalomcsillapított övezet kerül kialakításra.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

A projektazonosító száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00015

01

Tájékoztató bölcsődei jelentkezésről

Tisztelt Érdeklődők!

A Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde mini bölcsődei csoportjának indulása 2018. január 2-tól várható az engedélyezés lezárulását követően.

A felvétellel kapcsolatos igényüket írásban szíveskedjenek benyújtani a Pázmándi Pitypang Óvoda címére: 2476 Pázmánd, Fő u. 25., vagy elektronikus formában: ovoda@pazmand.hu címre.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a felvétel indoklását,
 • másolatban a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi azonosító okmányát
 • lakcímkártyáját
 • a szülő személyi azonosító okmányát
 • lakcímkártyáját
 • telefonos elérhetőségét.

Jelentkezési határidő: 2017. december 15.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KIS BÖLCSŐDÉST!

Fedorné Baracsi Judit
Mb. óvodavezető

Hirdetmény – Pázmánd, 837 hrsz alatti részterület

HIRDETMÉNY

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 267/2017.(IV. 24.)önkormányzati határozata alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé:

A 2476 Pázmánd, 837 hrsz alatti, „kivett közterület és közpark”művelési ágú belterületi ingatlan 661m2 területrészét eladásra a helyben szokásos módon meghirdeti.

Az ingatlan vételára: 1.983.000 forint
(Csak egy összegben történő kifizetés lehetséges)

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2017. július 25.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. július 25. napját követő soron
következő Gazdasági Bizottsági, illetve Képviselő-testületi ülés.
A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 60 napon belül köteles a teljes
vételárat átutalni az önkormányzat B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 57800019-10057096 számú számlájára.

Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

Bővebb felvilágosítás a Pázmándi Polgármesteri Hivatal polgármesterétől, jegyzőjétől személyesen (2476 Pázmánd, Fő u. 80.), illetve a 06/22/238004-es telefonszámon kérhető.

Országos tűzgyújtási tilalom

A Földművelésügyi Minisztérium az ország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A 2017. március 3-tól érvényben lévő tűzgyújtási tilalom részleteit IDE KATTINTVA lehet elérni. A tilalom visszavonásig érvényes!

Az ország területén érvényben lévő aktuális tűzgyújtási tilalmakról és további információkról IDE KATTINTVA olvashat részletes információkat.

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai szóló tájékoztatód IDE KATTINTVA tudja letölteni.

Letölthető dokumentum:
Kérelem – külterületi irányított égetés engedélyezéséhez
7/2000.(VII.1.) önkorm.rendeletet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról,
A 7/2000 (VII.1) rendelet, 6/2011.(XI.28.)  számú módosítása

2016. június 21. Testületi ülés meghívó

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 21. napján 20:30 órai kezdettel rendes nyílt és zárt képviselő-testületi ülést tart melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pázmánd Község Önkormányzata (2476 Pázmánd Fő utca 80.)

Nyílt ülés napirendi pontjai

1. Pályázatok

 • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (belterületi utak, járdák)
 • önkormányzati étkezési fejlesztések támogatása
 • Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

Zárt ülés napirendi pontjai

1. Kamarai állásfoglalásokkal szemben benyújtott kifogások

Előterjesztő: Járfás Andrea Jegyző

Pázmánd, 2016. június 17.

Tisztelettel:

Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

 Értesítjük, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 2015. augusztus havi természetbeni juttatását (Erzsébet utalványban) folyósítjuk.

2015.08.28-án (pénteken) 8 órától 12 óráig valamint 2015.08.31-én (hétfőn) 8 órától 18 óráig áll módjában átvenni a Pázmándi Önkormányzat épületében 2476 Pázmánd, Fő utca 80. szám alatt.

Az utalványokat személyesen, személyi igazolvány felmutatásával, vagy meghatalmazással áll csak módunkban, az arra jogosult személynek átadni.

Pázmánd, 2015.08.25.

Járfás Andrea s.k.
jegyző