Pályázat óvodavezető munkakör betöltésére

Print Friendly, PDF & Email

Pázmánd Község Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pázmándi Pitypang Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014.10.20.-2019.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2476 Pázmánd, Fő utca 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó a Pázmándi Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, Óvodapedagógus, konduktor-óvodapedagógus,
– Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
– Magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
– Büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai életrajz.
– Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban.
– Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata.
– Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat (oklevél, leckekönyv) másolata.
– Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
– Szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás.
– Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
– Nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez.
– Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja.
– Amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. október 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika nyújt, a 06704533656 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Pázmánd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2476 Pázmánd, Fő utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/2208/1/2014. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
– Személyesen: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika, Fejér megye, 2476 Pázmánd, Fő utca 80. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvényben s a „nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 189. § – 191. §-ában s a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21.§-ában meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre, határozatlan

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 17.


2014-09-08